Yhdistyssäännöt

Voimassaolevat säännöt: 11.02.2021

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Pianonvirittäjät r.y., sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

a) toimia yhdyssiteenä jäsentensä keskuudessa, kehittää näiden ammattitaitoa ja -tietoa järjestämällä neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, kääntämällä ja julkaisemalla alaa käsittelevää kirjallisuutta sekä julkaisuja, toimittamalla jäsenlehteä taikka monistetta, järjestämällä opinto- ja tutustumistilaisuuksia pianoliikkeisiin ja -tehtaisiin sekä koti- että ulkomailla, edistää jäsentensä pianonrakennuksen ja pianomusiikin historian tuntemusta järjestämällä näitä käsitteleviä tilaisuuksia, sekä olla kosketuksissa ja kanssakäymisissä eri maiden vastaavien järjestöjen kanssa vaihtaen mielipiteitä, tietoja ja kokemuksia,
b) tukea jäsentensä ammatillisia oikeuksia ja valvoa heidän etujaan työmarkkinoilla,
c) estää käytettävissä olevin laillisin keinoin ammattitaidottomien henkilöiden esiintyminen ja työskentely pianonvirittäjänä,
d) koettaa valvoa, ettei alalle syntyisi työvoiman liikatarjontaa,
e) selostaa lehtikirjoituksin ja -julkaisuin yleisölle ammattitaidon sekä asiantuntemuksen välttämättömyyttä pianoa ostettaessa, huollettaessa taikka korjattaessa.

Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, jota yhdistyksen vuosikokouksen valitsema nelijäseninen (4) tutkintolautakunta suosittelee yhdistyksen sääntöjen mukaiselle kokoukselle, jolloin jäseneksi pyrkivän on asiasta äänestettäessä saatava 3/4 äänten enemmistö tullakseen valituksi.

Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, jos vähintäin kaksi sen jäsentä on tilaisuudessa läsnä ja tilaisuudesta on kaikille ilmoitettu.

Jäsenen, joka ilman pätevää syytä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, taikka joka käytöksellään on herättänyt pahennusta, taikka tuottanut haittaa yhdistykselle ja ammattikunnalle, taikka joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai toimii sen tarkoitusperiä vastaan, voi johtokunta määräajaksi tai kokonaan erottaa yhdistyksesn jäsenyydestä. Johtokunnan päätöksestä on asianomaisella oikeus kirjallisesti vedota yleiseen kokoukseen 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamisesta.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi vastaavaan kansainväliseen keskusjärjestöön, jos se katsotaan yhdistyksen toimintaa edistäväksi. Liittymisestä päättää yhdistyksen sääntöjenmukainen kokous.

4 § Hallitus

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hän voi toimia enintään kolme peräkkäistä kautta yhtäjaksoisesti. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on kaksi jäsentä erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä varapuheenjohtajan. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, vastata yhdistyksen varojen hoidosta, pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä, valmistaa esiintulevat asia yhdistyksen kokoukselle ja valvoa, että yhdistyksen kokouksen päätökset pannaan täytäntöön.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään kolme sen jäsenistä on kokouksessa läsnä ja kokouksesta on kaikille ilmoitettu.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6 § Lahjoitukset

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) kokouksen avaus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä muut kokousvirkailijat,
c) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
d) hyväksytään kokouksen työjärjestys,
e) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto,
f) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille,
g) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus,
h) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja,
i) valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uudet jäsenet,
j) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa,
k) nimetään nelijäseninen tutkintolautakunta,
l) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouksen puheenjohtaja voi hyväksyä keskusteltavaksi kokouksen aikana esille tulleen muunkin asian.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Vuosikokous on ilmoitettava jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä, yhdistyksen muista kokouksista yhtä (1) viikkoa aikaisemmin henkilökohtaisella kutsulla, kirjeellä tai sähköpostilla,

a) yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti haluaa,
b) kokouksessa on puhe- ja äänestysoikeus ainoastaan jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä,
c) vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku läsnäolevista sitä vaatii. Äänten langetessa tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muissa vaaleissa puheenjohtajan kanta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

11 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenen liittymismaksuna toimii työnäytteen suoritusmaksu, joka on samansuuruinen kuin jäsenmaksu.

Jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa kesäkuun 1 päivään mennessä.

Yhdistyksen jäsenen siirtyessä vanhuus- tai sairaseläkkeelle vapautetaan hänet jäsenmaksusta.

Yhdistyksen jäsenkorttina toimii jäsenmaksukuitti.

Yhdistyksen jäsenmerkkiä ovat oikeutetut kantamaan ainoastaan jäsenet; sen katoamisesta on ilmoitettava johtokunnalle.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellejääneet varat käytettäväksi koti- tai ulkomaisiin opintomatkoihin yhdelle tai useammalle yhdistyksen jäsenelle tai lahjakkaille viritysoppilaille, joiden nimeämisen yhdistys äänestyksellä määrää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen