Yhdistyssäännöt

Suomen Pianonvirittäjät r.y.:n säännöt

Yhdistyksen nimenä on Suomen Pianonvirittäjät r.y.

Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alueena koko Suomi.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, joskin sen jäsenillä on oikeus käyttää toista kotimaista kieltä yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. a) toimia yhdyssiteenä jäsentensä keskuudessa, kehittää näiden ammattitaitoa ja -tietoa järjestämällä neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, kääntämällä ja julkaisemalla alaa käsittelevää kirjallisuutta sekä julkaisuja, toimittamalla jäsenlehteä taikka monistetta, järjestämällä opinto- ja tutustumistilaisuuksia pianoliikkeisiin ja -tehtaisiin sekä koti- että ulkomailla, edistää jäsentensä pianonrakennuksen ja pianomusiikin historian tuntemusta järjestämällä näitä käsitteleviä tilaisuuksia, sekä olla kosketuksissa ja kanssakäymisissä eri maiden vastaavien järjestöjen kanssa vaihtaen mielipiteitä, tietoja ja kokemuksia,
 2. b) tukea jäsentensä ammatillisia oikeuksia ja valvoa heidän etujaan työmarkkinoilla,
 3. c) estää käytettävissä olevin laillisin keinoin ammattitaidottomien henkilöiden esiintyminen ja työskentely pianonvirittäjänä,
 4. d) koettaa valvoa, ettei alalle syntyisi työvoiman liikatarjontaa,
 5. e) selostaa lehtikirjoituksin ja -julkaisuin yleisölle ammattitaidon sekä asiantuntemuksen välttämättömyyttä pianoa ostettaessa, huollettaessa taikka korjattaessa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, jota yhdistyksen vuosikokouksen valitsema nelijäseninen (4) tutkintolautakunta suosittelee yhdistyksen sääntöjen mukaiselle kokoukselle, jolloin jäseneksi pyrkivän on asiasta äänestettäessä saatava 3/4 äänten enemmistö tullakseen valituksi.

Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, jos vähintäin kaksi sen jäsentä on tilaisuudessa läsnä ja tilaisuudesta on kaikille ilmoitettu.

Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja hän voi toimia enintään kolme peräkkäistä kautta yhtäjaksoisesti. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain on kaksi jäsentä erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä varapuheenjohtajan. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, vastata yhdistyksen varojen hoidosta, pitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä, valmistaa esiintulevat asia yhdistyksen kokoukselle ja valvoa, että yhdistyksen kokouksen päätökset pannaan täytäntöön.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään kolme sen jäsenistä on kokouksessa läsnä ja kokouksesta on kaikille ilmoitettu.

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen, tai jompikumpi sihteerin kanssa.

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta yhdistyksen sekä johtokunnan kokouksissa, jotka hän kutsuu kokoon, valvoa yhdistyksen etuja sekä toimintaa ja hoitaa edustustehtävät tarvittaessa, sekä hyväksyä nimikirjoituksellaan laskut ja muut todisteet.

Sihteerin tehtävänä on pitää pöytäkirjaa yhdistyksen sekä johtokunnan kokouksissa ja hoitaa jäsenluetteloa.

Rahastonhoitajan tehtävänä on toimia yhdistyksen taloudenhoitajana perien jäsenmaksut, sekä hoitaa yhdistykselle erääntyvät suoritukset.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava ennen helmikuun 1. päivää yhdistyksen tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 1. päivää antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja sen tehtävänä on:

 1. a) valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä muut kokousvirkailijat,
 2. b) käsitellä edellisen toimintakauden toimintakertomus,
 3. c) hyväksyä edellisen toimintakauden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
 4. d) päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen johtokunnalle,
 5. e) käsitellä johtokunnan esitys talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi tulevalle toimintakaudelle,
 6. f) valita yhdistyksen puheenjohtaja,
 7. g) valita erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uudet jäsenet,
 8. h) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
 9. i) päättää jäsenmaksun suuruudesta,
 10. j) suorittaa nelijäsenisen tutkintolautakunnan nimeäminen,
 11. k) käsitellä muut mahdolliset esilletulevat asiat.

10§

Vuosikokous on ilmoitettava jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä, yhdistyksen muista kokouksista yhtä (1) viikkoa aikaisemmin henkilökohtaisella kutsulla, kirjeellä tai sähköpostilla,

 1. a) yhdistyksen kokous kutsutaan koolle, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti haluaa,
 2. b) kokouksessa on puhe- ja äänestysoikeus ainoastaan jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä,
 3. c) vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku läsnäolevista sitä vaatii. Äänten langetessa tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muissa vaaleissa puheenjohtajan kanta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

11§

Jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa kesäkuun 1 päivään mennessä.

Yhdistyksen jäsenen siirtyessä vanhuus- tai sairaseläkkeelle vapautetaan hänet jäsenmaksusta.

Yhdistyksen jäsenkorttina toimii jäsenmaksukuitti.

Yhdistyksen jäsenmerkkiä ovat oikeutetut kantamaan ainoastaan jäsenet; sen katoamisesta on ilmoitettava johtokunnalle.

12§

Jäsenen, joka ilman pätevää syytä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, taikka joka käytöksellään on herättänyt pahennusta, taikka tuottanut haittaa yhdistykselle ja ammattikunnalle, taikka joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai toimii sen tarkoitusperiä vastaan, voi johtokunta määräajaksi tai kokonaan erottaa yhdistyksesn jäsenyydestä. Johtokunnan päätöksestä on asianomaisella oikeus kirjallisesti vedota yleiseen kokoukseen 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamisesta.

13§

Sääntöjen muutos- ja lisäysehdotukset on kirjallisesti esitettävä yhdistyksen johtokunnalle. Jos tällaista ehdotusta on kahdessa (2) peräkkäisessä vähintäin kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen sääntöjen mukaisessa kokouksessa 2/3 annetuista äänistä kannattanut, on se hyväksytty.

14§

Yhdistys voi liittyä jäseneksi vastaavaan kansainväliseen keskusjärjestöön, jos se katsotaan yhdistyksen toimintaa edistäväksi. Liittymisestä päättää yhdistyksen sääntöjenmukainen kokous.

15§

Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

16§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa ja sen jälkeen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on sitä kannatettava vähintäin 3/4 kaikista annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljellejääneet varat käytettäväksi koti- tai ulkomaisiin opintomatkoihin yhdelle tai useammalle yhdistyksen jäsenelle tai lahjakkaille viritysoppilaille, joiden nimeämisen yhdistys äänestyksellä määrää.

17§

Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Helsingissä marraskuun 16. päivänä 2015

Suomen Pianonvirittäjät ry:n johtokunta